Seniors

Lexi, 50 Freestyle, 100 Freestyle
Davis, 100 Breast, 200 IM
Abbie, 500 Freestyle, 200 Freestyle
Fritz, 100 Freestyle
%d bloggers like this: